UFO's en Christen-zijn 1

  1. Ter inleiding
  2. Buitenaardse wezens
  3. UFO's en eindtijd
  4. Buitenaardse invasie

Ter inleiding

Het viel mij op, dat weinigen in christenland zich hebben gewaagd aan een preek over UFO's. Terwijl deze toch door 10.000den mensen zijn waargenomen. Hoe komt dat? Ik heb zelf het idee, dat men geen raad weet met deze pittige materie. Dus gaan we kijken of we iets in de Bijbel kunnen vinden over dit onderwerp. Ga je mee….

Als ik schrijf over UFO's, bedoel ik alles wat daar mee samenhangt en niet alleen vliegende schotels.

Genesis. Wij kennen het verhaal van de schepping, die door de Schepper is gecreŽerd in 7 dagen. Daarin laat God zien, dat de aarde uniek in zijn soort is en vermeldt de bijbel niets over meerdere planeten waar God ook wezens schiep. Echter heeft God wel de engelen geschapen en ik neem aan dat je weet dat er een engel tegen God opstond. Juist: satan!

 Jes. 14: 13-15

Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. 14 Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. 15 Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put.

 Vervolgens sloot een derde deel van de engelen zich achter de satan en werden daardoor zondig aan God. Engelen van satan worden in de Bijbel ook aangeduid met termen van: demonen, boze machten, -krachten en –geesten.

 Nu hebben deze boze geesten, dezelfde krachten als de engelen (geesten Gods). Dit is belangrijk om even te onthouden. De plaats waar deze geesten zijn is de onzichtbare wereld of ook wel de Hemelse gewesten genoemd. Dit lezen we in Efťze. 

Ef. 6: 12

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

Geesten hebben geen lichaam. Zij kunnen zich wel een lichaam maken, zodat wij hen kunnen zien. Dit zegt de Bijbel althans. Twee mannen in witte kleden bij het graf van Jezus. (Lucas 24: 1-7)

De drie mannen die Abraham een bezoek brachten. (Genesis 18: 1-3) En wat dacht je van HebreeŽn. 

Heb. 13:2

Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. 

Kennelijk kiest God er soms voor, om dat zijn dienaren aan ons te tonen. Zij worden dan als mens herkend. Of soms pas achteraf of helemaal niet, zoals we in de HebreeŽn brief hebben kunnen lezen. Waarom? Tja, deze beslissing ligt helemaal bij God. De geesten die voor satan hebben gekozen, kunnen dit ook. God heeft deze geesten niet in hun krachten beperkt, althans voor zover ik weet. 

Dit ter inleiding.

Back to Top

Buitenaardse wezens

Als deze geesten zich een lichaam kunnen aanmaken, zouden ze in mijn optiek ook een lichaam kunnen aanmaken, anders dan het menselijke lichaam. We lezen onder andere dat satan zich in de gedaante van een slang Eva opzoekt en haar verleid. Dit kunnen we lezen in Genesis. 

Gen. 3:1; 3:14-15

De slang was het slimste dier dat God, de Heer, gemaakt had. Hij zei tegen de vrouw: ‘God heeft zeker gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin de vruchten mogen eten?’ 

Toen zei God, de Heer, tegen de slang: ‘Omdat je dit gedaan hebt, zul je vervloekt zijn: Vijandschap zal er zijn tussen jou en de vrouw, tussen al jullie nakomelingen: zij zullen jouw kop vertrappen, jij zult hen in de hiel bijten.’ 

Ook zien we de satan terug in de vorm van een beest, een draak en weer als mens, namelijk de mens der wetteloosheid. Hierbij wil ik natuurlijk opmerken dat het hier om beelden gaat in een visioen van Johannes. (zie Openbaringen) 

Dit brengt mij tot het volgende. Als geesten zich kunnen veranderen, met het doel, dat de mensheid hen zouden kunnen waarnemen, Dan kan ik mij ook voorstellen dat een geest zich kan veranderen in een wezen dat wij niet kunnen identificeren als mens, maar wel Als mens gelijk. Een geest zou zich dus kunnen laten manifesteren als buitenaards wezen. Immers deze wezens zijn ook buiten aards, Omdat hun woning de hemelse gewesten zijn en niet de aarde.  

Dan komt het volgende. Maar wat is dan het doel van deze buitenaardse wezens om zich aan de mensheid te laten zien. Eerst weer terug naar de Bijbel! Het antwoord staat er echt in, namelijk onder andere in MatteŁs 24. De discipelen stellen Jezus drie belangrijke vragen namelijk deze:  

Matt. 24:3-4

Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze:

VRAAG 1)‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en

VRAAG 2) aan welk teken kunnen we uw komst en

VRAAG 3) de voltooiing van deze wereld herkennen?’

 Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt.

 De misleiding is nummer 1!!! Om niet te veel af te dwalen over wat Jezus ons hier zegt en vertelt wat er nog meer gebeurt, Ga ik terug naar het verhaal. Misleiding. De verschijningen van buitenaardse wezens zijn pure misleiding. Waarom? Om de volgende redenen.  

Reden 1.

Een nieuw geloof. Alles wat met dit fenomeen verwant is heeft gelovigen. Ik heb bij het schrijven van dit stuk de volgende woorden gegoogled.

Het woord ufo: 64.000.000 hits (Engels woord)

Het woord Aliens: 53.000.000 hits (Engels woord)

Het woord buitenaards: 175.000 hits (Nederlands woord)

Het woord Nephilim: 2.440.000 hits (Engels woord)

Het woord Niburu: 153.000 hits (Engels woord)

 

Deze mensen zijn bezig met buitenaardse wezens en aanverwante zaken, daardoor wordt het richten op God, wat de mens Zou moeten doen vervangen door het bezig zijn met satans personeel. Wij kunnen dus gewoon aannemen dat buitenaardse wezens bestaan, als we maar goed beseffen wie ze zijn en ons blijven richtten Op God.  

Reden 2.

Het christelijke geloof heeft zich na het leven van Jezus zich over de gehele aarde verspreid. Maar vanaf het moment dat de eerste meldingen (rond 1950)  van UFO's en buitenaards leven kwamen, kwam men zoals gewoonlijk in strijd met de Bijbel. Maar wie had de oplossing voor dit probleem? Juist: satan zelf! In de vorm van Darwin’s evolutietheorie, satans vervanging voor het scheppingsverhaal. Want uit de oerknal zijn natuurlijk ook kleine levensvormen op andere planeten ontstaan. De reden dat we nu anno 2008 een aantal robotten op Mars hebben staan. En wat zoeken ze?  

Phoenix was 4 augustus gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. Met een 2,5 meter lange robotarm moet het onder meer gaan zoeken naar waterijs dat begraven ligt onder het Marsoppervlak. Na onderzoek moet duidelijk worden of microbiologisch leven ooit mogelijk is geweest op Mars. Bron: http://frontpage.fok.nl/nieuws/92932

 

Back to Top

UFO's en eindtijd

Als ik u vandaag de vraag zou stellen: “Heeft u wel eens gehoord van de woorden UFO, Aliens en marsmannetjes?” Dan zult u zeer waarschijnlijk deze vraag met ja beantwoorden. Dit zegt enorm veel! Want als ik deze vraag u in het jaar 1758 had gesteld (250 jaar geleden) of in 1492 (Columbus ontdekte Amerika) dan had u zeker nee gezegd. Wat zegt dat? Dit betekent het volgende. UFO’s en dergelijke hebben iets te maken met onze tijd, de eindtijd. Dan zullen er altijd mensen zijn die zeggen dat er altijd al wel mensen waren die in dit soort dingen geloofden. Ja dat klopt ook wel, maar niet in deze omvangrijke ver tienduizend voudiging. Ik denk dat dit in dezelfde verhouding staat als de natuurrampen en oorlogen waarover Jezus Christus sprak in MatteŁs 24, waar Hij zijn discipelen verteld over de tekenen van zijn komst.

 Matt. 24: 6-7

Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.

Hiervan zeggen er vele, dat er altijd al oorlogen en aardbevingen waren, en dat is ook zo. Maar Jezus heeft het hier niet over wat er altijd al gebeurt, maar wat specifiek de eindtijd kenmerkt. Juist de vele oorlogen en aardbevingen zijn een teken, dat zijn komst zeer aanstaande is.

Dus als we het hebben over UFO’s. Het klopt dat die er altijd al waren, maar de climax van dit onderwerp, de verschijningen van vliegende schotels en mensen die ontvoerd zijn geweest door buitenaardse wezens, is echt iets wat hoort bij de eindtijd.

 Het punt is dan ook, dat niet alleen vele mensen daardoor geloven in buitenaards leven en daarmee naar de evolutietheorie worden geleid. Maar wat dacht je van de angst? Men leeft in onzekerheid. Bestaan ze wel of niet. En als ze leven komen ze dan een keer naar de aarde? En zijn ze wel vredelievend? Dit leidt tot verdrukking, maar noch niet tot de grote verdrukking. Kennelijk is er ook op dit gebied een climax. Bijvoorbeeld een buitenaardse invasie.

Geen prettig vooruitzicht. Maar eerst weer terug naar de Bijbel.

Back to Top

Buitenaardse invasie

We hebben vastgesteld wie deze buitenaardsen zijn, waar ze wonen en waarom ze zich aan de mensheid openbaren. Ze zijn in de hemelse gewesten en daar zullen ze niet voor altijd blijven. Als christenen weten wij wat onze hoop is. Wij zullen namelijk met hem verheerlijkt worden.  

Rom. 8:17

En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeŽrfgenamen van Christus; indien wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

 2 Thess. 1:10

Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen, die  geloven (aangezien ons getuigenis onder u is geloofd geworden) in die dag.

 De Bijbel spreekt hier over wat wij de opname noemen. En als wij dan zijn opgenomen, verheerlijkt zijn met Hem dan zal Hij ons aanstellen tot Zonen Gods. En dat is de verlossing van ons aardse lichaam (Rom. 8:23). En wat blijft er dan over: Een Hemels lichaam. En mijn gedachte hierover is het volgende:

1) Op het moment dat wij worden opgenomen, zal ons aardse lichaam gaan stralen. (verheerlijkte Mozes van de berg (Ex 34:29-30), Jezus’ verheerlijking (Matt. 17)). Dat is dus iets wat er met ons lichaam gebeurt. Waarschijnlijk is dat al het geval, maar er hangt nog een bedekking over. Deze bedekking zal dan worden weggenomen.

2) En dan zullen wij van ons aardse lichaam verlost worden en krijgen wij een lichaam niet alleen gelijk aan dat van Christus, beeldvormig gezien, maar ook Zijn hemelse DNA, om het zomaar te noemen.

Wij lezen namelijk in Openbaringen 12: 5 over de vrouw (dat staat voor IsraŽl). Zij zal baren. Dit betekent dat uit IsraŽl iets voorkomt, namelijk een zoon (het lichaam van Christus = de gemeente) en deze zal worden weggerukt en worden gebracht naar God en zijn troon. En dan lezen we vanaf vers 7 dat MichaŽl de strijd aangaat met de draak, namelijk de oude slang, alias de duivel en satan.

 Wij zullen dan bij de Here God zijn en onze erfenis in ontvangst nemen. Namelijk: samen met Jezus regeren over de aarde. Er is dan geen plek meer in de hemelse gewesten voor satan en zijn aanhang. En ze zullen dan uit de hemelse gewesten worden geworpen.

Even ter verduidelijking: Er zijn meerder hemelen. (Heb. 1:3 Majesteit in de hoogste hemelen) Daarom neem ik aan dat satan niet in dezelfde hemel(onzichtbare wereld of andere dimensie) zich bevindt als God en Zijn engelen.

Toen God de Aarde en de Hemelen schiep, heeft God een hemel voor ons openbaar gehouden. Dat is de hemel waar God de Zon, Maan en sterren in heeft gezet. Deze hemel is voor ons al zo moeilijk te bevatten, dat dit op z’n minst iets zegt over de enorme grootheid van God. En als deze zichtbare hemel al ons zo kan overweldigen, wat zullen dan al die andere hemelen met ons doen?

 Zij zullen eruit geworpen worden. Waaruit? Uit de hemel. En dat is niets anders dan een andere dimensie. Dit betekent dat deze lui zichtbaar zullen worden. Omdat ze vanuit de niet-zichtbare wereld in de zichtbare wereld worden geplaatst, een dimensie terug. Letterlijk een vernedering, Net als Christus zich voor ons heeft vernederd, door naar de aarde te komen. In Jesaja en Openbaringen lezen we een stuk over het verdwijnen van de hemelse dimensie bij de wederkomst van Christus. Waardoor Christus zich niet vernedert, maar juist wordt verheerlijkt. Maar bij de uitwerping van de Satan en zijn engelen vind een soortgelijk iets plaats, maar houdt u a.u.b. vernedering en verheerlijking goed uit elkaar.

 Jes. 34:4

En al het heir der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen toegerold worden, gelijk een boek, en al hun heir zal afvallen, gelijk een blad van den wijnstok afvalt, en gelijk een vijg afvalt van den vijgeboom.  

Opb. 6:13-14

En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij  van een groten wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.  

Wat het mooie hier aan is, is dat de Bijbel zegt dat de hemel: de niet zichtbare dimensie, als een boekrol toegerold word, zodat Christus verheerlijkt zichtbaar zal zijn aan de mensen. Bij de uitwerping van de satan zal hij alles proberen te doen om niet als lozer maar als een verheerlijkte over te komen.

Heel belangrijk: Dus niet onzichtbaar maar zichtbaar. De mensen zullen deze buitenaardse wezens met eigen ogen gaan zien. En als de Bijbel de spreekt over de sterren des hemels die op de aarde vallen, dan zijn dat niet de letterlijke sterren, net als satan geen echte morgenster is.(Jes.14:12) Maar zegt dat iets over de verschrikkelijke geestelijke verwoesting die dit met zich mee zal brengen.

Als een brokstuk uit de ruimte inslaat op aarde, gaat dat gepaard met een enorme knal. Energie, hitte dat vrijkomt en wat zich als een rimpel in het water zich in alle kanten uit voortbeweegt.

De hele wereld zal dan deze figuren zien. En ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat een aantal demonen zich als “Marsmannetjes” zullen manifesteren. Maar ook zullen demonen zich manifesteren als grote leermeesters, Christussen, Messiassen om zo de gelovigen die in die dagen zullen opstaan nog meer te misleiden. Deze dagen zullen zijn, zoals de dagen van Noach.

 

Back to Top