De NWO, koningen en priesters van het antichristelijke rijk.

            Deel 1: de priesters.

 1. Wat is de NWO, wat zegt de Bijbel over de NWO?
 2. Wie maken deel uit van de NWO?
 3. Religieuze vormgeving New Age gelieerd: Illuminisme (Illuminatie).
 4. Religieuze vormgeving New Age gelieerd: Vrijmetselarij (Free mason).
 5. Religieuze vormgeving New Age gelieerd: overige geheime genootschappen.
 6. Religieuze vormgeving Vaticaan gelieerd: De paus en overigen.
 7. Religieuze vormgeving satanisme gelieerd: Skull and Bones.
 8. Religieuze vormgeving satanisme gelieerd: Orde der Rozenkruisers.

Wat is de NWO, wat zegt de Bijbel over de NWO?

NWO staat voor de New World Order. Nederlands vertaalt de nieuwe wereld orde. De NWO is een uiterst select elitair gezelschap van mensen die de wereld voorbereiden op de komst van lucifer. Dit is Bijbels gezien correct, want de gevallen engel lucifer, alias de satan zal komen. Deze mensen weten wie hij is en willen samen met hem heersen over alle mensen, door onder andere de invoering van totale controle (meer daarover in een volgend artikel).

De NWO werkt met een verborgen agenda en schaduw regering dat andere regeringen domineert. Zo sprak de toenmalige president van de Verenigde Staten, Roosevelt, de volgende woorden: “Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.”

 

De Bijbel spreekt misschien niet met de letterlijke woorden New World Order, maar toch is er denk ik wel het ťťn en ander Bijbels te verantwoorden.

 1. De NWO wil en zal samen regeren met lucifer (Opb 13:1-10, 17:12).
 2. Dat betekend dat lucifer boven hen staat en dus de heerser genoemd kan worden. Waar hij over zal heersen is: alles en iedereen op de aardbol. De titel die de Bijbel hem geeft is: overste der wereld (Joh. 14:30).
 3. …ťn van de dingen die onder de aanvoering van NWO en de antichrist zal gebeuren, staat in Ps.83: 3 Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken de kop op. 4 Zij maken listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk, en beraadslagen tegen Uw verborgenen. 5 Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan de naam van IsraŽl niet meer gedacht worde. 6 Want zij hebben in het hart tezamen beraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt;
 4. Ook hoe we met dit fenomeen als Christenen moeten omgaan, beschrijft de Bijbel uitvoerig. Dit lezen we in Ef. 5:11-16 11  En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. 12 Want hetgeen heimelijk door hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. 13 Maar al deze dingen, door het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht. 14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; Christus zal over u lichten. 15 Ziet dan, hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. 16 De tijd uitkopende, daar de dagen boos zijn.

 

Dit zijn lang niet alle Schriftplaatsen, maar geven een beeld dat de Bijbel wel degelijk heeft geprofeteerd over geheime (heimelijke) zaken, plannen, organisaties in de toekomst.

 

Terug naar begin

Wie maken deel uit van de NWO?

In de top van de piramide zitten verschillende organisaties. Misschien zijn er organisaties bij waarvan je nog nooit had gehoord. Het gedachtegoed van de NWO is vrijwel identiek aan die van de New Age beweging. Het is niet eenvoudig om deze groepen te categoriseren, omdat het ťťn en ander elkaar overlapt. De NWO kent twee stromingen.

Deze stromingen moeten ons zeer bekend in de oren klinken: koningschap en priesterdom (Opb. 1:6, 5:10 en 20:6). Christus maakt ons namelijk tot koningen en priesters, op dezelfde manier werkt de satan ook. Hij heeft een bestuurlijke vorm (Heersen = koning) en een religieuze vorm (priesters).

In de religieuze hoek vinden we drie hoofdstromingen: New Age (esoterie), satanisme en Rooms katholicisme (met nadruk op Rooms). In de bestuurlijke hoek vinden we organisaties waarvan de leden in zekere mate te maken hebben met politiek, regeringen, financiŽn, media, technologie, milieu, farmacie, industrie, defensie, justitie… tja ik kan nog wel even doorgaan, want de lijst is bij lange na niet compleet.

Terug naar begin

Religieuze vormgeving New Age gelieerd: Illuminisme (Illuminatie).

Bron: Hij Komt!

Zoals gezegd bestaan er een groot aantal samenzweringen die gezamenlijk streven naar een Wereldregering. De belangrijkste is de "Orde der Illuminaten". Illuminatie komt uit het Latijn en staat voor ‘Verlichten’. Deze club werd opgericht op 1 mei 1776 in Ingolstadt in Beieren door Adam Weishaupt een professor in het Canonieke recht. Hij kreeg zijn eerste scholing bij de JezuÔten. Weishaupt koos de datum 1 mei omdat hij door zijn studie bekend was met de heidense feestdag: 1 mei; de grote heksensabbath in de nacht van 30 april op 1 mei: de Walpurgisnacht. Moderne satanisten eren die dag nog steeds. Kenners beweren dat de Illuminatie in het geheim een revolutionaire wereldmacht is, die door kunstmatig in het leven geroepen, elkaar bestrijdende ideologieŽn en via revoluties en oorlogen de wereldmacht wil bemachtigen. Binnen no-time waren duizenden Europese intellectuelen bij de Orde betrokken en werkten georganiseerd voor een doel dat slechts aan de hun onbekende hoofdleiding, net als bij de New Age Movement, bekend was. Het eerste grote succes van de Illuminaten vond plaats in 1789. De uitbarsting van de antichristelijke Franse Revolutie met de erbij behorende terreur, moordpartijen, godslasteringen en andere ontsporingen, verliep precies zoals men dat gepland had. In ‘Memoires ter illustratie van de geschiedenis van het Jacobinisme’ schreef Abbť Barruel dat de Franse revolutie een onderdeel was van het uiteindelijke doel van de Illuminatie: Wereldheerschappij. Pat Robertson, een invloedrijke Amerikaanse evangelist, zei dat geheime genootschappen stuk voor stuk uit de Illuminatie voortkomen. Hij zei letterlijk: "het bloedbad dat de Illuminatie in Frankrijk aanrichten was duidelijk de voorloper van de latere slachting en partijzuiveringen in de Sovjet Unie onder Lenin en Stalin. Alle grote oorlogen en revoluties in Europa en Amerika, blijken uiteindelijk te zijn uitgebroed en gefinancierd onder auspiciŽn van de Illuminatie. Weishaupt streefde indertijd ook al naar staatkundige en godsdienstige verlichting. Tot ťťn van zijn plannen behoorde ook het geloof in de Bijbelse God te vernietigen met als einddoel aanbidding van Lucifer. In alle ‘uitgelekte’ Illuminatie-programma’s blijkt de verzwakking, resp, uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het "Grote complot". Dat ze daarbij de Bijbel en Jezus manipuleren past geheel in hun doelstelling.

Illuminati-1

De door de Illuminatie op touw gezette oorlogen zijn uiteindelijk bedoeld om de wereld te laten schreeuwen om vrede. Dat kan- zeggen zij- alleen maar onder gezag van een "Wereldregering" onder aanvoering van een "Wereldleider". Het plan hiervoor ligt al geruime tijd klaar maar de wereld "schreeuwt" nog niet om vrede dus zal er nog de nodige ellende ‘georganiseerd’ moeten worden. Weishaupt vond dat de ‘menselijke beesten’ in groepen moesten worden ingedeeld en tegen elkaar opgezet teneinde elkaar op leven en dood te bestrijden. De doelstelling van de huidige Illuminaten is het stichten van chaos en oorlogen overal op aarde om zodoende de weg te bereiden voor de komende ‘verlosser’ de antichrist. Zo zouden zij ook zitten achter het conflict tussen IsraŽl en de zogenaamde ‘Palestijnen’. Dit conflict zou door Illuminatieagenten aan de gang worden gehouden hopende dat het ontaardt in een oorlog tussen IsraŽl en de Arabieren en escalerend tot een grote wereldbrand.

De Illuminatie was de stamvader van het Fascisme, Anarchisme en het Communisme en werden ťťn van de drijvende krachten achter alle Europese oorlogen en revoluties. De doeleinden van de Illuminaten bestaan uit het opheffen van alle regeringen, de vernietiging van het christendom en de stichting van een Wereldregering met Lucifer, de god der vestingen, op de wereldtroon. Later verhuisde de machtsinvloed vanuit Europa naar Amerika, waar men het machtscentrum piramidaal construeerde met het "Alziend Oog" van de Egyptische Zonnegod Horus zoals dat te zien is op het Amerikaans ťťn-dollar biljet.

De piramide met losse topsteen draagt de woorden Annuit Coeptis-Novus Ordo Seclorum, hetgeen betekent: aankondiging van de geboorte van de Nieuwe Wereld Orde, met als stichtingsjaar 1776, van de Orde der Illuminaten. Dit jaar valt samen met de bundeling van de 13 Staten die de Verenigde Staten inluidde. Het Alziend Oog is ook een Vrijmetselaarssymbool. Het oog en de piramide spelen in vele occulte- en kabbalistische groepen een grote rol, terwijl de spreuken "Annuit Coeptis" en "Novus Ordo Seclorum" ook een Luciferiaanse uitleg toelaten. Dat dit piramidesymbool met achterdocht bekeken mag worden blijkt ook wel uit het feit dat ťťn der medeontwerpers van de zegel, Benjamin Franklin, omstreeks 1772- zelf vrijmetselaar zijnde- lid is geweest van een openlijk satanisch genootschap in Engeland. Deze instelling stond bekend onder de naam "Hellevuur-Club".

 

Terug naar begin

Religieuze vormgeving New Age gelieerd: Vrijmetselarij (Free mason).

 

Geuu 02 Img0231

De Grote Vrijmetselaars Loge is in 1717 tot stand gekomen, doordat vier kleinere groepen werden samengevoegd tot een grote loge. Lidmaatschap gradaties kenden in het begin alleen een eerste graad en een tweede graad. Rond 1750 kwam er een derde graad bij, wat leidde tot een breuk. Wanneer iemand de derde graad in de vrijmetselarij behaalt, wordt hij meester metselaar genoemd. 

De drie gradaties die men hanteert zijn:

 1. Eerste graad: de leerling
 2. Tweede graad: de gezel
 3. Derde graad: de meester

Andere types van de vrijmetselarij, zoals de Schotse rite kent veel meer gradaties, zelf tot de 33ste graad. 

Binnen dit geheim genootschap kan men alleen lid worden als een vrijmetselaarslid de persoon uitnodigt daarvoor. Binnen de club wordt aandacht besteed in het onderwijzen van de vrijmetselaars tekenen en handschudden. 

Vrijmetselaars hebben grotendeels dezelfde doelstellingen als de illuminatie. Daarom is het niet verwonderlijk dat vrijwel alle presidenten van Amerika lid waren van dit geheime genootschap. Mt. Rushmore is een vereringplaats voor de meest vooraanstaande vrijmetselaars.

Van links naar rechts:

 1. George Washington, 1ste president van de USA (1789-1797), bevestigt vrijmetselaar. Werd op 04-11-1752 lid van de loge te Fredericksburg, Lodge 4 in Virginia. Werd aanbiddingsmeester op 20-12-1788 en werd beŽdigd als president op 30-04-1789. Bij de inauguratie legde hij zijn hand op de Holy Bible van de St. Johns Lodge No. 1 van New York City. Dat is dus een andere Bijbel, dan onze!
 2. Thomas Jefferson, 3de president van de USA (1801-1809), bevestigt vrijmetselaar en illuminist. Hij was lid van de Charlottesville Lodge No. 90, Charlottesville, Va. President Jefferson was ook lid van de Lodge of the Nine Muses in Parijs en van de Beenan Order (Orde der Bijen) dat bekend is als een Illuminati groep.
 3. Theodore Roosevelt, 26ste president van de USA (1901-1909), bevestigt vrijmetselaar. Werd op 02-01-1901 lid van de Matinecock Lodge No. 806, Oyster Bay, New York. Roosevelt is de initiator van de naam “het witte huis”. Op 17-10-1901 werd de naam “Exclusive Mansion” omgedoopt tot “White House”. Tot op heden de zetel voor de zittende president van Amerika.
 4. Abraham Lincoln, 16de president van de USA (1861-1865), vrijmetselaar status is onbekend, vermoedelijk lid van de Orde der Rozenkruisers. Zijn vrouw, Mary Todd was sataniste. Er zijn bewijzen gevonden dat Lincoln afstammeling is van de Rothschild familie. De Rothschilds zijn ťťn van de bekendste van de 13 bloedlijnen van de Illuminatie. Bij de inauguratie van Barack Obama werd de “Holy Bible” gebruikt, die ook gebruikt werd bij Abraham Lincolns inauguratie. Een vrijmetselaarsbijbel, waardoor Abe alsnog geŽerd werd.

 

De vrijmetselaars zijn zeer invloedrijk. Zij hebben tot nu toe de meeste Amerikaanse presidenten geleverd. De bouw van de stad, van waaruit geregeerd wordt, Washington D.C. is ontworpen door de vrijmetselaars. Alles is berekend. Symboliek en numerologie voeren dan ook de boventoon in het ontwerp van de stad.

 • Zo zien we links boven in de hoek het pentagram van Baphomet, met de punt naar beneden.
 • De “winkelhaak” (vrijmetselaarssymbool), zien we op de foto hieronder in de “passer”.
 • De uil komt zo. Maar vanuit de uil zien we een lange lijn naar de onderste punt van het pentagram lopen en een andere lijn. Deze twee lijnen staan voor de “passer” (ook een vrijmetselaarssymbool).

 

 

 

Terug naar begin

Religieuze vormgeving New Age gelieerd: overige geheime genootschappen.

 

Hermetic Order of The Golden Dawn (HOTGD) De Hermetische Orde der Golden Dawn (Illuminati gelieerd)

Ordo Templis Orientis (Orde van de OriŽntaalse Tempel – esotherische lering)

The Priory of Sion – ( franse esotherische lering) Heeft dus weinig te maken het katholieke geloof, al wil de film de Davici Code ons anders doen geloven.

424Px-Prieure De Sion-Logo.Svg

 

Terug naar begin

Religieuze vormgeving Vaticaan gelieerd: De paus en overigen.

Ook het Vaticaan is voorstander van de oprichting van een NWO. Zo wil Paus Benedictus XVI dat er een nieuwe wereldorganisatie “met echte tanden” komt. Die moet werken aan het herstel van de wereldeconomie. Benedictus stelt dat de Verenigde Naties en economische en financiŽle instanties moeten worden hervormd. Volgens hem is er dringend behoefte aan “een echte politieke wereldautoriteit.” Zo’n autoriteit zou universeel moeten worden erkend “en moeten worden uitgerust met effectieve macht om de veiligheid voor iedereen te verzekeren”, aldus de paus. Die nieuwe wereldautoriteit krijgt een uitvoerig takenpakket, als het aan Benedictus ligt.

Bron: Hij Komt!

 

Naast het Vaticaan zijn er nog andere Vaticaan gerelateerde genootschappen die onder satans religieuze vormgeving vallen. Want zoals Christus ons straks koningen en priesters maakt voor Zijn koninkrijk, zo is satan nu bezig met zijn koningen en priesters. We zijn nu nog steeds bezig met de verschillende religieuze groeperingen die feitelijk het antichristelijk priesterschap voorbereiden. 

Zo kennen we nog de Opus Dei.

A4

 

En de Knights Templar.

Terug naar begin

Religieuze vormgeving satanisme gelieerd: Skull and Bones.

 

Georgewskullnbones

Leden van de Skull and Bones (George Bush staat links van de klok) [1947]

De Orde van de Skull and Bones is een studentenvereniging, dat vroeger bekend stond onder de naam: “Broederschap van de Dood”. Dit genootschap is ťťn van de oudste geheime studenten genootschappen. In 1832 was het slechts toegankelijk voor enkele elites, tegenwoordig is het wat groter, maar nog altijd elitair. Rituelen uit de vrijmetselarij worden tot op vandaag uitgevoerd binnen dit genootschap.

Verder wordt er wekelijks op de donderdag en de zondag samengekomen in een gebouw dat de tombe wordt genoemd. Alles ademt een occulte sfeer uit. Vader en zoon Bush, beide presidenten van Amerika waren lid van dit genootschap.

 

Terug naar begin

Religieuze vormgeving satanisme gelieerd: Orde der Rozenkruisers.

Ancient and Mystical Order Rosae Crucis (AMORC) (Rozenkruis Orde)

Magnum

 

Broederschap der Rozenkruisers noemde zich in het begin van de 17de eeuw een kleine groep lutherse geleerden, die gesticht zou zijn door een zekere, in de geheime wetenschappen ingewijde Christian Rosenkreutz (1378-1484). In het verloop van de 17de en 18de eeuw bleek het bestaan van de verscheidene andere Rozenkruisergenootschappen, niet alleen in Duitsland, maar ook in Engeland, Frankrijk en Amerika, die alle pretendeerden van zeer oude datum te zijn. Zij waren deels christelijk, deel zuiver humanitair-ethisch geÔnspireerd. Het begin van de 20ste eeuw gaf een herleving der Rozenkruiserbeweging te zien. De organisaties hebben het karakter van geheime genootschappen. Zij vertonen onderling afwijkingen, maar komen daarin met elkaar overeen, dat zij door het overdragen van geheime, esoterische kennis een ingrijpende levenshervorming bij haar leden tot stand willen brengen. (Bron: Twee Heren, R. van der Smitte met J. van der Hoeven, ISBN 90-6067-568-1)

 

Terug naar begin

Deel 2 zal gaan over de koningen van de NWO, denk aan de Bilderbergers enzovoort. Zou u / jij voor me willen bidden?