De duistere macht van de maitreya.

 1. De komst van Maitreya, de Wereldleraar. Een noot vooraf!
 2. Maitreya, de Wereldleraar – uit Zijn Boodschappen.
 3. De Mensenzoon, door de Meester — via Benjamin Creme.
 4. Het naar buiten treden van Maitreya.
 5. Maitreya’s voorspellingen.
 6. De toekomst.

Bron: Silvia Videler . Dit artikel werd eerder geplaatst op haar site op 19/04/2009.


De komst van Maitreya, de Wereldleraar. Een noot vooraf!

Let op: Het onderstaande is NIET mijn boodschap of datgene wat ik onderschrijf, maar het geeft u een duidelijk inzicht wie dat figuur van de maitreya in werkelijkheid is! Dus NIET de Christus, integendeel!

Op 19 juli 1977 kwam Maitreya, de Wereldleraar, aan in de Aziatische gemeenschap in Londen — Zijn brandpunt in de moderne wereld — en op 22 juli begon Zijn missie. Dertig jaar later vieren we die gedenkwaardige gebeurtenis in de volgende bladzijden.

Terug naar begin

Maitreya, de Wereldleraar – uit Zijn Boodschappen.

Ik ben de Vreemdeling aan de Poort. Ik ben Degeen die aanklopt. Ik ben Degene die niet weg zal gaan. Ik ben jullie Vriend. Ik ben jullie Hoop. Ik ben jullie Schild. Ik ben jullie Liefde. Ik ben Alles in Allen. (Boodschap nr. 10, 8 november 1977)

Ik ben de Waterdrager. Ik ben het Vat der Waarheid. Die Waarheid, die Ik jullie zal openbaren, zal jullie verheffen tot je ware aard. Ik ben de Rivier. Door Mij vloeit de nieuwe stroom van Godgegeven Leven en dit zal Ik jullie schenken. Zo zullen wij tezamen door Mijn Gaarde wandelen, de geur van Mijn Bloemen ruiken en de vreugde kennen van nabijheid tot God. (Boodschap nr. 42, 12 september 1978)

Tegenwoordig bestaat de neiging het eenvoudige te verwerpen, om vast te houden aan wat ingewikkeld, geleerd en vaag is; maar al wat tot de Waarheid behoort, Mijn vrienden, zal heel eenvoudig blijken. Zo ben Ik een eenvoudig man. Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie dit weten en Mij glimlachend als broeder aanvaarden. (Boodschap nr. 67, 18 april 1979)

Mijn komst is gepland en wetmatig, en maakt voor jullie de Liefde en Wil van God vrij. Ik ben de manifestatie van zowel Liefde als Wil. Ik ben de Behoeder. Ik ben Degeen die is gezonden om jullie te onderrichten. Ik ben de Fluitspeler. Vele malen eerder heb Ik onder jullie verkeerd. Vele malen eerder hebben jullie Mij je liefde geschonken. Toon nogmaals jullie trouw, Mijn vrienden, en werk met Mij samen. Ik ben de Wetgever. Ik hoor alle beden. Ik kom om te redden. Ik verleen dienst. (Boodschap nr. 50, 15 november 1978)

Mijn Wet zal door de mensen worden aanvaard. Mijn Liefde zal bloeien in hun hart, en door deze Wet van Liefde zal de mensheid God kennen. Mijn Lering zal jullie de weg naar God wijzen, het eenvoudige pad van Rechtvaardigheid en Liefde. Mijn Meesters zullen jullie onderrichten in de aloude Wetten en Leringen, en jullie voor Mij brengen. Ik ben het Licht. Ik ben de Wet. Ik ben de Verrezene. Ik ben de Kenner van Gods wil. Ik ben het Baken. Ik ben de Steun van alle mensen. Ik ken de harten der mensen en tracht die te louteren. Ik ken de zorgen der mensen en tracht hen te helpen. Ik ken de smarten van velen en keer terug om hen te redden. Mijn broeders en vrienden, Ik ben met jullie en rondom jullie. Ik ben jullie liefhebbend hart. Ik ben jullie meest verheven gedachte. Ik ben jullie mededogen. (Boodschap nr. 40, 8 augustus 1978)

Ik ben de Bewaker van Gods Plan. Ik ben de Nieuwe Richting. Ik ben de Weg voor alle mensen. Ik bewaar de Geheimen van Weleer. Ik schenk Gelukzaligheid. Ik schep het verlangen naar Waarheid. Ik maak alle mensen Eťn. Ik kom Mijn Waarheid via de mens verwezenlijken. Ik ben de Heiland van Weleer. Ik ben de Leraar van het Nieuwe. Ik ben de Gids voor de Komende Tijd. Ik ben de belichaming van de Wet. Ik ben de Waarheid zelf. Ik ben jullie Vriend en Broeder. Ik ben jullie Zelf. Neem Dat wat Ik ben in je op, en openbaar Dat in de wereld. Neem Dat wat Ik schenk in je op, en bouw de Stad van Licht. Openbaar Dat wat Ik verkondig om je heen, en word als Goden. (Boodschap nr. 70, 17 mei 1979)

Ik ben de Boodschapper van Gods Waarheid. Ik ben de Volmaakte. Ik ben de Weg tot het Licht. Ik effen het pad voor alle mensen. Ik geef vorm aan Gods Waarheid. Ik hanteer het Zwaard. Ik belichaam Gods Plan. Ik ben de Vertolker van Liefde. Ik ben de Bewerker van Wil. Ik ben de Onthuller van Waarheid. Neem Dat wat Ik ben in jullie hart op en onthul de God die je bent. Ik zal jullie allen het doel van God voorhouden. Ik zal allen die gereed zijn voor Gods Troon leiden. Ik zal met jullie neerknielen aan Zijn goddelijke voeten en samen zullen wij Zijn genade begroeten. Ik ben de Intentie van God. Ik ben de Onthuller van Gods Wet. Ik ben de belichaamde Waarheid. Ik ben Oorzaak en Kennis van Oorzaak. Ik ben de Liefde Zelf. Ik treed voor jullie als een eenvoudig Mens. Ik kom als een Broeder en Vriend. Ik zal jullie terugvoeren tot je Bron. Ik blijf bij jullie tot het einde van het Tijdperk. Mijn Liefde omringt jullie immer. Mijn hart klopt in harmonie met dat van jullie. Mijn hand zal jullie leiden en beschermen. Mijn Liefde kent geen grenzen. Weet Mij je Vriend en Raadsman. Zie God door Mij. (Boodschap nr. 90, 6 december 1979)

Ik verkeer op vele wijzen onder jullie. Ik presenteer Mijzelf aan de wereld in vele facetten. Ik zet alle vormen aan tot verandering. Ik stimuleer alle zielen tot groei. Ik ben met jullie en in jullie. Ik ben het hart van jullie leven. Ik streef ernaar jullie de Wetten te laten zien die God zijn. Ik beoog de liefde van je hart te wekken. Ik ben de Vredevorst. Ik ben de Zwaarddrager. Ik ben in jullie hart als Liefde. Ik ben jullie Vriend en Gids. Ik ben de Wetgever. Ik ken Gods Doel. Ik onderwijs Zijn Plan. Ik verlang te dienen. Ik groet de Nieuwe Dag. Ik breng Vreugde. Ik doe de Nieuwe Geest in de mens ontwaken. Ik kom, voorbereid op mijn Taak. Ik roep jullie op als helpers. Ik neem jullie bij de hand naar de Bron. Ik zal onder jullie leven. Mijn Lering verbreidt zich. De Nieuwe Dag wenkt. Het Ware schiet wortel. Gods Tijd is gekomen. Mijn Weg wenkt alle mensen. Mijn inspanning zal niet vergeefs zijn. Mijn Recht zal heersen. Mijn Leger zal zegevieren. Door zuivere Liefde zal de mens slagen. Door grootse daden zal de mens overwinnen. Met machtige stappen zal de mens de toekomst tegemoet gaan. Met Mijn hulp zal alles bereikt worden. Mijn naam is Eenheid. Mijn Liefde houdt stand. Mijn Wet schept. Mijn Lering zal alle mensen tot God keren. Mijn Meesters staan gereed. De Dag is nabij. De ProfetieŽn van Weleer worden vervuld. De Duisteren beven. De Wet zal worden gehandhaafd. De Naam van God is Liefde. Ik ben Zijn Boodschapper. (Boodschap nr. 100, 19 maart 1980)

Ik kwam eerder als een Mens op wie geen acht werd geslagen. Ik ben nu opnieuw onder jullie om Mijn Liefde in jullie harten te herstellen. Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie dit beseffen en je vol vreugde rondom Mij scharen. Ik ben de Liefde in het hart van de mens. Ik ben de Vrede van God. Ik ben de Inwijder van de Kleinen. Ik ben de Waarheid ten troon. Ik ben het Licht Zelf. Ik ben grenzeloze Liefde. Ik ben dicht bij jullie. Ik ben overal waar Liefde zich openbaart. Ik ben de Schepper van een reservoir van Liefde waaruit allen kunnen drinken. Neem Mij in je op en toon Mij zoals Ik ben. Maak Mij je eigen, en neem je broeders hand. Leid hem tot Mij en dien het Plan. Heb Mij lief en werk met Mij samen, en ken de vreugde van Dienstbaarheid. Kom, Mijn vrienden, en ga met Mij de Nieuwe Tijd, de Nieuwe Wereld, het Nieuwe Land van Liefde binnen. Laten we onszelf daar samen tooien met het Licht der Waarheid, de schittering van Gods Liefde, en neerknielen voor Zijn gezegende voeten. Mijn Zegen vergezelt jullie allen.  (Boodschap nr. 110, 24 september 1980)

Spoedig zal Ik onder jullie zijn op een wijze die onmiskenbaar zal zijn voor jullie voorbereide harten. Hieraan zullen jullie Mij kennen: aan Mijn Licht dat door jullie schijnt en jullie opwekt tot dienstbaarheid en Liefde. Hieraan zullen jullie Mij kennen: aan Mijn Oproep tot Rechtvaardigheid en Rede. Hieraan zullen jullie Mij kennen: aan Mijn werk onder jullie broeders, zij die Mijn hulp nodig hebben. Mijn Bede zal weerklinken: “Red de wereld, help hen die lijden en in armoede sterven.” Mijn Oproep zal weerklinken: “Herstel de fouten van het verleden en vernieuw de geest van de mens. Maak plaats in jullie hart voor Liefde en zie God.” Zo zal Ik spreken, vrienden, en zo zullen jullie Mij kennen. (Boodschap nr. 37, 18 juli 1978)

 

Terug naar begin

De Mensenzoon, door de Meester — via Benjamin Creme.

Vele mensen verwachten de wederkomst van de Christus met angst en beven. Zij voelen dat Zijn verschijnen grote veranderingen zal stimuleren in alle regionen van het leven. Zijn waarden, zo denken zij terecht, zullen hun manier van denken en leven noodzakelijk veranderen en zij verbleken bij dat vooruitzicht. Bovendien is het beeld van de Christus dat de kerken door de eeuwen heen hebben gegeven zů mystiek geweest, dat velen vrezen voor Zijn oordeel en almacht; zij verwachten Hem als God Die komt om de kwaden te straffen en de gelovigen te belonen.
Het is zeer betreurenswaardig dat een dergelijk misvormd beeld van de Christus zo sterk het menselijk bewustzijn heeft doordrongen. Een dergelijk wezen bestaat niet. Om de ware aard van de Christus te begrijpen, is het nodig Hem te zien als ťťn te midden van gelijke Zonen Gods, die alle zijn begiftigd met volledig goddelijk vermogen en slechts verschillen in de mate waarin die goddelijkheid wordt uitgedrukt.


Dat Hij de volheid van die goddelijkheid bereikt heeft, is Zijn heerlijkheid en voor deze verworvenheid mogen we zeker diepe eerbied hebben. Dat die verworvenheid zeer zeldzaam is, is eveneens onbetwistbaar waar. Maar het wonder van de Christus voor de mensen is dat Hij ťťn van hen was. Er is niets in de beproevingen en het lijden van de mens dat Hij niet gekend heeft. Elke stap van de weg die de mens nog steeds gaat, is ook Hij met pijn gegaan. Er is niets in het hele panorama van menselijke ervaring dat Hij niet gedeeld heeft. Zodoende is Hij waarlijk de Mensenzoon.
Het lijdt weinig twijfel dat wanneer de Christus onaangekondigd in ons midden zou verschijnen, weinigen Hem zouden herkennen. Zo ver af staat Hij van het heersende beeld, dat Hij in de menigte onopgemerkt zou blijven. Zo gaat het thans ook onder Zijn broeders, terwijl Hij wacht op de uitnodiging van de mens om Zijn missie te beginnen. Velen die Hem dagelijks zien, kennen Hem niet. Anderen herkennen Hem, maar zijn bang om te spreken. Weer anderen wachten en bidden, vol hoop dat Hij misschien Degene is op wie zij niet durven hopen. Alleen Zijn Verklaring voor de wereld zal Hem in het zicht en de harten van de mensen bevestigen.


Laten wij, terwijl we wachten op die Dag der Dagen, in ons denken de redenen voor zijn wederkomst duidelijk maken. Laten we begrijpen wat de aard is van de taak die Hij Zichzelf gesteld heeft. Hij is gekomen om in ons midden de feitelijkheid van God te vestigen. Hij is hier om de Goddelijke MysteriŽn opnieuw in te stellen. Hij is onder ons om de mensen te leren hoe lief te hebben, telkens weer lief te hebben. Hij gaat opnieuw rond op de Aarde om de broederschap der mensen te bevestigen. Hij neemt deze last op Zich om Zijn woord te houden jegens de Vader en jegens de mens. Hij is weergekeerd om het nieuwe tijdperk in te luiden. Hij is neergedaald van Zijn hoge berg om de schatten van het verleden veilig te stellen, om te inspireren tot de wonderen van de toekomst, om God en de mens te verheerlijken.


Laten we zien wat Zijn prioriteiten zijn: het vestigen van vrede; de invoering van het systeem van samendelen; het wegnemen van schuld en angst — het zuiveren van de harten en het denken van de mensen; het onderrichten van de mens in de wetten van leven en liefde; een introductie van de MysteriŽn; de verfraaiing van onze steden; het verwijderen van hindernissen voor het reizen en voor de onderlinge uitwisseling tussen de volkeren; het scheppen van een reservoir van kennis dat voor iedereen toegankelijk is.


Dat een dergelijke taak niet eenvoudig is, zelfs niet voor de Mensenzoon, is duidelijk. Aloude gewoonten van verdeeldheid en afgescheidenheid zijn diepgeworteld, terwijl angst en bijgeloof miljoenen mensen in de ban houden. Maar nooit eerder in de geschiedenis van de wereld is er een Leraar gekomen die beter was toegerust voor zijn taak. Maitreya is gekomen om te strijden tegen onwetendheid en angst, verdeeldheid en gebrek. Zijn wapens zijn geestelijk inzicht, kennis en liefde; Zijn blinkende wapenrusting is de Waarheid Zelf. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Mensenzoon’, Share International, juni 1984)

Terug naar begin

Het naar buiten treden van Maitreya.

Hier volgt een kort chronologisch overzicht van stappen in Maitreya’s naar buiten treden, waarover in Share International is bericht.

 • 8 Juli 1977: Maitreya verlaat Zijn verblijfplaats op 6000 meter hoogte in het Himalaya-gebergte. Brengt verscheidene dagen op de Pakistaanse vlakten door om Zijn lichaam te laten acclimatiseren. Verlaat Karachi per vliegtuig naar Londen.
 • 19 Juli 1977: Arriveert in Londen. Vestigt Zich in de wijk Bricklane van Oost-Londen. Later werkt Hij als nachtportier in Londens ziekenhuis.
 • 6 September 1977: Eerste openbare Boodschap wordt door Maitreya (via mentale overschaduwing) gegeven aan Benjamin Creme tijdens openbare lezing in Friends House, Londen. Tijdens lezingen van Benjamin Creme in Londen worden tot 27 mei 1982 in totaal 140 Boodschappen gegeven. (Zie: Boodschappen van Maitreya de Christus, uitg. Share Nederland)
 • November 1977: Maitreya neemt contact op met bondskanselier Willy Brandt en verzoekt hem de Commissie-Brandt samen te stellen.
 • 1978: Er wordt een televisiefilm gemaakt over de Aziatische gemeenschap waarin Maitreya kort verschijnt. De film is nooit vertoond.
 • Januari 1979: Maitreya geeft eerste openbare lezing als lid van Aziatische gemeenschap.
 • 16 Februari 1980: Maitreya’s vijfde openbare lezing, voor 1000 mensen.
 • 19 April 1980: Zesde openbare lezing, voor 800 mensen. Belangstelling van lokale pers.
 • 7 Februari 1981: Maitreya voor het eerst geÔnterviewd (incognito) voor de Aziatische radio.
 • 19 Juli 1981: Televisie-uitzending besteedt speciale aandacht aan Maitreya (incognito). Frequentie van Maitreya’s lezingen breidt zich uit tot ťťn keer per veertien dagen.
 • 21 Oktober 1981: Radio-uitzending voor de Aziatische gemeenschap over Maitreya (incognito)
 • 7 November 1981: Frequentie Maitreya’s openbare lezingen nu ťťn keer per week.
 • April 1982: Benjamin Creme organiseert wereldwijde publiciteitscampagne met paginagrote krantenadvertenties waarin aanwezigheid van de Christus wordt aangekondigd.
 • 14 mei 1982: Tijdens afgeladen persconferentie te Los Angeles kondigt Benjamin Creme aan dat Maitreya in Londen woont. Meer dan 90 journalisten van ABC, CNN, CBS, NBC, BBC, The Times, The New York Times en alle grote Amerikaanse kranten zijn aanwezig. De gebeurtenis wordt via satelliet doorgeschakeld naar Nationwide, een Brits nieuwsprogramma van de BBC. Benjamin Creme maakt bekend dat Maitreya naar voren zal komen, als Hij daartoe door media wordt uitgenodigd. Als een groot medianetwerk een journalist opdraagt om Maitreya te zoeken — een symbolische zoektocht “voor de vorm” — zal Hij zeker naar voren treden. Niemand zal Maitreya kunnen vinden zonder Zijn hulp. Een algemeen bekende journalist zou die taak toebedeeld moeten krijgen, zodat hij/zij bij ontmoeting met Maitreya voldoende professionele status heeft om door collega-journalisten te worden geloofd. Helaas krijgt geen enkele journalist de opdracht.
 • 1982-1985: Verscheidene freelance journalisten doen poging om Maitreya te ‘vinden’.
 • 31 Juli 1985: 22 journalisten die de media van Oost en West vertegenwoordigen, komen bijeen in Brick Lane in de hoop met Maitreya in contact te komen. Deze symbolische gebeurtenis staat Maitreya toe om een meer openbare fase van Zijn naar buiten treden te beginnen.
 • Januari 1986: Maitreya gedurende verscheidene maanden door BBC geÔnterviewd en gefilmd. BBC zegt persverklaring over Maitreya toe, maar trekt dit later in.
 • Februari 1987: Maitreya begint bijeenkomsten met journalisten, hoogwaardigheidsbekleders, politici, diplomaten , enzovoort, die daarvoor worden uitgenodigd.
 • 26 Februari 1987: Maitreya door CNN geÔnterviewd. De opname is nooit uitgezonden.
 • 1987: Maitreya vestigt Zijn Ashram in India en verplaatst zijn Londense basis naar een andere wijk.
 • Augustus 1987: Benjamin Creme maakt bekend: “In de komende drie of vier maanden zal Maitreya er intensief aan werken om in de wereld een doorbraak teweeg te brengen in de internationale betrekkingen.” In december tekenen presidenten Reagan en Gorbatsjov SALT-1 verdrag om het aantal kernwapens te verminderen.
 • 1988: Maitreya verschijnt in persoon en in dromen aan wereldleiders en gewone burgers.
 • April 1988: Maitreya begint, via een naaste medewerker, Zijn leringen uit een te zetten en voorspellingen en verklaringen te geven over wereldgebeurtenissen die in Share International worden gepubliceerd en middels persberichten wereldwijd verspreid.
 • 11 Juni 1988: Maitreya verschijnt op wonderbaarlijke wijze aan 6000 mensen op een genezingsbijeenkomst in Nairobi, Kenia. Foto’s en berichten over de gebeurtenis worden uitgebracht door CNN en de internationale media (in het VK door The Guardian, The Sun, BBC Radio 4).

 • 1988: Maitreya begint ‘kruisen van licht’ te manifesteren. In Los Angeles (VS) wordt voor het eerst over het verschijnsel gerapporteerd, maar het gaat de hele wereld over.

 • 21-22 April 1990: Historische bijeenkomst in Londen met meer dan 200 hoogwaardigheidsbekleders (leden van koninklijke huizen, ambassadeurs, diplomaten, wetenschappers, politici, religieuze vertegenwoordigers) en 40 journalisten die werden uitgenodigd voor een weekendconferentie voorgezeten door Maitreya. Wijlen president van de Palestijnse Autoriteit Yasser Arafat en koning Hoessein van JordaniŽ zijn aanwezig. Tijdens deze conferentie vraagt Maitreya koning Hoessein van JordaniŽ of hij afstand wil doen van soevereiniteit van de Westoever om thuisland te verschaffen voor het Palestijnse volk.
 • 1990: Er wordt documentaire gemaakt waarin Maitreya spreekt over Zijn plannen en leringen. Geaccepteerd door groot Amerikaans netwerk maar nooit uitgezonden.
 • 1990: Eerste meldingen in Nieuw-Zeeland over Maitreya die zich manifesteert als een “mysterieuze lifter”.
 • September 1991: Maitreya begint over de hele wereld te verschijnen aan grote bijeenkomsten van religieuze groepen, waarbij Hij waterbronnen in de nabijheid oplaadt met geneeskrachtige eigenschappen. Eerste genezende bronnen worden weldra ontdekt in Tlacote (Mexico); Nordenau (Duitsland); Nadana, (India). Er worden genezingen gemeld na drinken van het water.
 • Juni 1994: Maitreya aanvaardt uitnodiging voor eerste live televisie-interview voor belangrijk Amerikaans netwerk. Datum moet nog door Maitreya worden vastgesteld.
 • 21 September 1995: Maitreya manifesteert wonder van melkdrinkende hindoe-beelden. Vier dagen lang worden aan stenen en metalen beelden wereldwijd liters melk geofferd die ‘verdwijnen’.

 • 8 November 1995: Eerste kruis van licht te Knoxville door Maitreya gemanifesteerd.
 • 1995-heden: Tekenen van Maitreya blijven toenemen voorafgaand aan Zijn eerste rechtstreekse televisieverschijning. (Zie “Tekenen van Maitreya”)
 • Augustus 2001: Maitreya manifesteert ‘handafdruk’ op badkamerspiegel in Barcelona (Spanje). Er worden vele genezingswonderen gemeld, nadat aan Maitreya om hulp werd gevraagd door naar de foto van Zijn ‘hand’ te kijken.

 

Terug naar begin

Maitreya’s voorspellingen.

In de ‘Inleiding’ van het boek Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven schrijft Benjamin Creme:
“Vanaf september 1977 tot mei 1982 gaf Maitreya 140 mededelingen via mij (die later door Share International zijn gepubliceerd als Boodschappen van Maitreya de Christus). Op deze manier onthulde Hij fragmenten van Zijn leringen, gaf Hij blijk van Zijn zorgen en Zijn verwachtingen voor een beter leven voor allen door het samendelen van hulpbronnen en daarmee de vestiging van rechtvaardigheid en vrede in de wereld.
“Een latere fase van Maitreya’s leringen begon in 1988 en duurde tot 1993. Even diepgaand als eenvoudig zijn deze geestelijke leringen relevant voor iedereen, niet slechts voor mensen binnen een godsdienstige traditie, en zetten zij de toon voor Zijn benadering van de mensheid in de komende eeuwen. De leringen werden gegeven aan een naaste medewerker van Maitreya in de Aziatische gemeenschap, en door hem aan twee onafhankelijke journalisten, Patricia Pitchon en Brian James, die ze met enige regelmaat aan mij doorgaven voor publicatie in het maandblad Share International waarvan ik de hoofdredacteur ben. Voorspellingen die te maken hadden met toekomstige wereldgebeurtenissen werden via een reeks persberichten wereldwijd verspreid onder de media. Op deze wijze verschafte Maitreya de wereld een hoeveelheid buitengewone leringen en analyses van wereldproblemen — op politiek, economisch, sociaal en milieugebied.
“Op het politieke vlak deed Hij veel buitengewoon nauwkeurige voorspellingen, waaronder: het einde van de ‘Koude Oorlog’; de ineenstorting van de Sovjet-Unie; de vrijlating van Nelson Mandela en het einde van de apartheid in Zuid-Afrika; de val van Michael Gorbatsjov en van Margaret Thatcher.”
Hier volgt een selectie van specifieke voorspellingen en de maand waarin ze werden gegeven:
“De Palestijnen zullen hun eigen land hebben.” (juni 1988)
“In Zuid-Afrika zal confrontatie uiteindelijk wijken voor eensgezindheid … zwarte en blanke leiders zullen om de tafel gaan zitten om tot een oplossing te komen.” (juni 1988)
“Nelson Mandela zal vrijgelaten worden.” (september 1988)
“Gorbatsjov zal vervangen worden.” (oktober 1988)
“Een internationale beurskrach zal beginnen in Japan.” (juni 1989)
“Libanon zal ontwaken onder een heldere hemel van vrede.” (juli 1989)
“Een Democraat zal de volgende president van de Verenigde Staten worden.” (januari 1991)
“De Verenigde Naties vormt het zaad van het wereldparlement. Er zal een andere secretaris-generaal en nieuw ‘bloed’ komen.” (juli 1991)
“Mevrouw Thatcher zal aftreden.” (september 1988)
“In de straten van Groot-BrittanniŽ zullen mensenmenigten in opstand komen tegen de poll tax.” (juli 1989)

Benjamin Creme verklaart: “Maitreya begrijpt de Wet van Oorzaak en Gevolg waarschijnlijk beter dan wie ook op deze planeet, hetgeen Hem in staat stelt om de gevolgen te zien van de oorzaken die wij zelf in gang hebben gezet. Via deze voorspellingen laat Hij ons zien hoe deze wetten werken, door een verband aan te geven tussen het geweld van gebeurtenissen zoals in de eerste Golfoorlog en de daaropvolgende natuurrampen, welke ook mensen treffen die niet direct bij de oorzaken betrokken zijn, maar niettemin de gevolgen van een verstoorde planeet moeten verdragen.”

Marktwerking

In 1989 waarschuwde Maitreya: “In de afgelopen twee tot drie jaar hebben we een afname gezien van de oorlogen en conflicten over de hele wereld, doordat de supermachten terugkwamen op hun beleid om wapens te leveren ter bevordering van hun eigen buitenlandse doelstellingen en belangen. De energie die soldaten naar het slagveld stuurt en de lucht met gevechtsvliegtuigen vult, is ‘uitgeschakeld’. Maar die energie kan niet zo maar verdwijnen, ze moet ergens naar toe. Deze energie is de wereld rondgegaan en heeft plotseling een nieuwe broedplaats gevonden: commercialisering, veroorzaakt door marktwerking. Het nieuwe geloof van de supermachten is de economie, die de ziel is van commercialisering, en dit vormt een ernstige nieuwe bedreiging voor de wereld, ťťn die zelfs het menselijk leven in gevaar kan brengen. De hoedanigheid van commercialisering is hebzucht, en alle landen zullen erdoor worden aangetast. Deze negatieve energie die zich heeft teruggetrokken van het slagveld is een kracht zonder ogen of denkvermogen en zal een zeer vijandige wereld scheppen. Maar hoewel de politici menen dat commercialisering de toekomst van het menselijk ras is, kunnen zij deze energie niet beheersen.”

Beurskrach

In oktober 1988 stelde Maitreya: “De op handen zijnde beurskrach is een gevolg van commercialisering. Commercialisering betekent winst maken terwijl anderen verhongeren. Zodra je ‘de kunst van zelfzucht’ wordt geleerd, houd je op je bestemming te volgen, namelijk je bewust te worden van jezelf.”
Hij zei ook: “Na deze krach zal de eerste taak van regeringen zijn om de mensen te voorzien van het juiste voedsel. Hun tweede taak zal zijn passende huisvesting te verzekeren. Gezondheidszorg en onderwijs zullen de volgende prioriteiten zijn. Investeringen langs deze lijnen zullen in andere delen van de wereld volgen, terwijl defensie op de laatste plaats komt. Kortom, de crisis zal leiden tot een herziening van prioriteiten.”

Stem van het volk

Maitreya zegt: “We beginnen de stem van het volk te horen; de mensen beginnen zich te realiseren dat de politici hen in de steek hebben gelaten. De jongeren, bijvoorbeeld, hebben geen vertrouwen in politiek, godsdienst of filosofie — ze willen alleen nog maar met elkaar te maken hebben en met hun eigen lot.”

Milieu

Maitreya’s voorspellingen wijzen ook naar de toenemende bewustwording van de noodzaak om onze planeet te redden, en Hij zegt dat het “de belangrijkste kwestie” zal worden na het redden van de miljoenen hongerenden en ontheemden.
Maitreya: “Mensen maken zich zorgen om het milieu. Let op hoe dit overal ter wereld plaatsvindt. Als je wilt voelen dat je deel bent van de Almachtige, dan wordt het milieu de spiegel voor het Zelf om te beseffen dat het deel is van de gehele schepping.
Gewaarwording leidt tot zorg om het milieu. Een schoon, gezond en ordelijk milieu brengt je nader tot God. Nog maar een paar jaar geleden nam geen enkele politicus het milieu serieus. Nu is er alom aandacht.”

Politiek

Maitreya legt uit: “Het denkbeeld van politici als de ‘heersers van het heelal’ heeft zijn tijd gehad. Politici beginnen te beseffen dat de wil van het volk belangrijk is voor het geluk en de veiligheid van de samenleving. … Als de wil van het volk wordt verraden, zet dat een gevaarlijk proces in gang: wanneer je iemand verraadt, deinst er binnenin je iets terug. Het is de terugtrekking van het Zelf uit denken, geest en lichaam. Deze terugtrekking werkt zeer destructief, leidt tot geestelijke spanning en in extreme gevallen zelfs tot zelfdoding of moord.
Dogmatisch geloof in de marktwerking, bijvoorbeeld, is geloven in vernietigende krachten die als een blinde slang zijn die wordt losgelaten. De marktwerking schept verdeeldheid: sommigen zullen gelukkig zijn, anderen ongelukkig. Dit veroorzaakt tegenstellingen en chaos…”

Maitreya was de inspiratie achter vele pogingen om het vredesproces in het Midden-Oosten te bevorderen, door een beroep te doen op wijlen koning Hoessein van JordaniŽ om afstand te doen van de soevereiniteit over de Westoever en Arafat aan te sporen de realiteit van de staat IsraŽl te accepteren.
Zijn hand kan gezien worden in vele inspanningen overal ter wereld om te komen tot verzoening en het kweken van vertrouwen. Geen enkel aspect van het leven wordt over het hoofd gezien en blijft verstoken van Zijn inspanningen.
Hij is verschenen aan hoogwaardigheidsbekleders, politieke leiders, leden van koninklijke families, journalisten, oprechte volgelingen van verschillende religies en ‘gewone’ mensen, en heeft hen overtuigd van Zijn buitengewone aard. Hij heeft de Amerikaanse autoriteiten vÚÚr 11 september gewaarschuwd voor een mogelijke aanslag en hun advies gegeven hoe te reageren na de gebeurtenis — advies dat werd genegeerd.

De Wereldleraar en Zijn Discipelen, de Meesters van Wijsheid, dienen, beschermen en inspireren de mensheid zonder ophouden; dagelijks komen Zij mensen overal op de planeet te hulp, genezen hen, geven advies, troosten, steunen en bemoedigen hen.
Misschien is de meest diepgaande verandering die door Maitreya is voorspeld dat wij, de mensheid, in de komende tijd onze ware aard als goddelijke wezens, ‘vonken van God’, zullen ontdekken en onder Zijn wijze leiding en inspiratie een nieuwe beschaving zullen creŽren die die nieuwe realiteit weerspiegelt.

Esoterische leringen

Benjamin Creme schrijft: “Maitreya’s unieke status en Zijn eeuwenlange ervaring op het evolutiepad stellen Hem in staat Zijn diepgaande geestelijke leringen in de eenvoudigste woorden te geven, vrij van alle dogmatische ‘franje’ en theologische leerstellingen. Niets wordt opgelegd; iedereen wordt vrijgelaten en aangemoedigd om vrij te zijn. Boven alles onderricht Maitreya de kunst van Zelf-verwerkelijking. Drie gewoonten vormen de kern van Zijn lering over Zelf-verwerkelijking; ze zijn eenvoudig maar vereisen wel zelfbeheersing om in praktijk te brengen: eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting. Beoefen deze drie, zegt Maitreya, en kom tot Zelf-verwerkelijking.”
Maitreya leert: “Het Zelf begeeft zich naar willekeur in en uit denken, geest en lichaam, en ervaart de schoonheid van de natuur, een schoonheid die tot nu toe alleen werd ervaren door yogi’s, heiligen en goeroes. Van oudsher geloofden de mensen dat zulke ervaringen alleen toegankelijk waren door middel van de heilige boeken, de Koran, de Bijbel, de Gita, en door een uitzonderlijk goed leven te leiden. Dat is niet meer zo. Naarmate het Zelf leert zich door denken, geest en lichaam te begeven, worden deze ervaringen van schoonheid elke dag mogelijk.”

Maitreya’s prioriteiten

“Wanneer Maitreya verschijnt, zal Hij spreken over de voornaamste problemen die de mensheid nu bestoken: het lijden van de hongerenden — de bittere armoede van miljoenen die gedoemd zijn in een hel te leven; de vele oorlogen die nu woeden, bekend of onbekend; het enorme leger vluchtelingen, ontheemd en afgeschreven; de gewetensgevangenen wier stemmen worden gesmoord in pijn. Maitreya zal oproepen tot grotere verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de planeet: het scheppen van een duurzame en rechtvaardige economie; het beheer van hulpbronnen ten behoeve van toekomstige generaties; de zuivering van het milieu — de lucht, de bodem, de wateren, waarvan alle leven afhangt. Hiervoor zal Maitreya Zich uitspreken en Zijn oplossingen aanbieden… Maitreya zal iedereen oproepen zich aan te sluiten bij Zijn leger van helpers — om het milieu te onderhouden en te zuiveren, om de mensen aan te sporen tot actie in hun eigen belang, om de planeet te reinigen van giftige stoffen en om opnieuw harmonie te vestigen tussen de landen. Zijn taak is niet gering, maar Hij staat gereed om het heersende kwaad te bestrijden — en te overwinnen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De tijd is gekomen’, Een Meester spreekt)

Samendelen

Mijn lering, hoe eenvoudig ook, zal jullie de noodzaak tonen om samen te delen; om een reservoir van voorraden aan te leggen, waaruit alle mensen kunnen putten; om hebzucht te vervangen door samenwerking en vertrouwen; om de innerlijke goddelijkheid van de mens te openbaren. (Maitreya, Boodschap nr. 64)

Maitreya’s boodschap laat zich in enkele woorden samenvatten: “Deel samen en red de wereld.” Op deze manier kunnen we een eind maken aan de dreiging van oorlog, onderdrukking en honger. Hij raadt ons aan: “Neem de nood van je broeder als de maatstaf voor je daden en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg.” Maitreya is er zeker van dat we deze boodschap zullen aanvaarden en dat we nu op de drempel staan van een tijdperk van vrede en goede wil. (Benjamin Creme, De Leringen van de Oude Wijsheid)

De eerste stap is het inzien van de zin en noodzaak van samendelen. Samendelen is de sleutel tot de oplossing van alle problemen van de mens, en heeft de kracht van Gods Wil achter zich, want samendelen is het gevolg van de uitdrukking van Gods Liefde en Wil. Maitreya heeft gezegd: “Wanneer jullie samendelen, erkennen jullie de God in jullie broeder.” Dit is werkelijk zo. Zonder samendelen is er een ontkenning van God, die immanent is in alle Wezens. Zonder samendelen is er een oneindige afscheiding van God en van jullie broeders. Alleen samendelen verleent mensen de waardigheid van ware mensen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een betere toekomst voor allen’, Een Meester spreekt)

Geleidelijk zullen we een nieuwe mensheid zien, die steeds meer van haar goddelijke potentieel tot uitdrukking brengt. In het eerste stadium zal herverdeling de grondtoon vormen, waarbij elk land de bestaansmiddelen die het niet nodig heeft, beschikbaar stelt aan de gemeenschappelijke voorraad. Via een geavanceerde vorm van ruilhandel zullen de aardse goederen verdeeld worden, totdat de innerlijke goddelijkheid van de mens het verlangen in hem doet ontwaken naar een eenvoudiger opzet van zijn economische leven. Daarna volgt het stadium waarin de mensheid zich zal bevrijden van onnodig en geestdodend werk. Geleidelijk zullen machines de productietaken van de mens overnemen. Eens zullen alle gebruiksvoorwerpen van ons dagelijks leven langs deze weg geproduceerd worden. Dit zal leiden tot een zelfvoorziening die vandaag de dag ondenkbaar is, zo groot zijn de verschillen tussen de landen in ontwikkeling en hulpbronnen. Deze machines zullen de mens vrijmaken om zijn eigen innerlijke aard te onderzoeken en zijn voortgang op de weg naar goddelijkheid waarborgen. Te zijner tijd zullen deze machines geschapen worden door een wilsdaad. Door de macht van zijn verlichte denken zal de mens een samenstel van krachten bijeenbrengen, en deze instrumenten en apparaten in het leven roepen waarmee in al zijn behoeften zal worden voorzien. Vervolgens zullen de rijkdommen en de vruchten van de geest gedeeld worden. Een tot dan toe ongekende creativiteit zal het leven van de mens transformeren, en aan deze nieuwe sprankeling en schoonheid zullen alle mensen deelhebben. Zo zullen de mensen zichzelf tonen als Goden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Samendelen’, Een Meester spreekt)

Hoe kunnen jullie tevreden zijn met de manier waarop je nu leeft: terwijl miljoenen verhongeren en sterven in misŤre; terwijl de rijken met hun weelde pronken voor de ogen der armen; terwijl ieder mens de vijand is van zijn naaste; terwijl geen mens zijn broeder vertrouwt? Hoe lang nog zullen jullie zo leven, Mijn vrienden? (Maitreya, Boodschap nr. 81)

Het milieu

We beginnen ons te realiseren wat we ons milieu aandoen — dat we geleidelijk de planeet, het levende, ademende, zich ontplooiende voertuig van uitdrukking van een groot Kosmisch Wezen, dat de planeet natuurlijk is, om zeep brengen. We beginnen in te zien dat we niet door kunnen gaan de planeet naar willekeur te plunderen, de lucht, de rivieren en oceanen te vervuilen. Steeds meer bezorgde groepen hebben dit onder de aandacht van regeringen gebracht. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

Het recht op de noodzakelijke levensbehoeften: voedsel, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs, moet de richting bepalen voor het handelen van alle overheden. Het veiligstellen van het milieu — met alles wat daarmee samenhangt — moet een heilige plicht worden waardoor mensen de gezondheid van deze planeet mettertijd weer kunnen herstellen. Zo moet het zijn, willen de mensen hun geboorterecht beŽrven en opnieuw het pad naar God vinden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De vereisten voor de toekomst’, Een Meester spreekt)

Er is werkelijk weinig tijd voor de wederopbouw van onze wereld op een wijze die meer past bij de werkelijke rol en bestemming van de mens. Mijn taak is slechts jullie de richting te wijzen, de mogelijkheden voor te houden, want de mens zelf moet de nieuwe wereld smeden.… Ik zal jullie tonen dat de weg voor de mens de weg is van broederschap, van nauwe samenwerking, van wederzijds vertrouwen en dienstbaarheid. Dit is de enige weg. Al het andere heeft gefaald. Mijn vrienden, tenzij de mens dit kan, zal hij op deze Aarde ophouden te bestaan. Ik dreig niet, maar spreek eenvoudig de waarheid. Er rest slechts weinig tijd om het evenwicht in de natuur en de wereld te herstellen. (Maitreya, Boodschap nr. 12)

Stem van het volk

… een zachtere sfeer van hoop zal zich aftekenen in de menselijke aangelegenheden, een nieuwe roep om Rechtvaardigheid zal weerklinken vanuit alle windstreken, en temidden van dat rumoer zullen jullie Mij vinden. Ik zal allen steunen die roepen om Vrede, om Rechtvaardigheid en broederlijke Liefde. Ik zal allen die hun broeders liefhebben aan Mijn zijde roepen. Uit alle gelederen en alle landen zullen zij komen en zich rondom Mij scharen. Ik zal hun harten vullen met hoop en Liefde, en in steeds groteren getale zullen zij de wereld veroveren. Dit proces is al begonnen. Nu al worden de stemmen van de mensen gehoord. Steeds luider roepen zij om Rechtvaardigheid, om Vrede voor altijd. Een hernieuwde hoop maakt zich van de mensheid meester, en dit verblijdt Mijn hart. (Maitreya, Boodschap nr. 131)

Bijna zonder uitzondering worden de naties van de wereld in beslag genomen door een nieuwe ervaring: de opkomst van de mondige massa. Voorbij zijn de dagen van stille onderwerping aan een autocratisch bewind. In plaats daarvan zijn de volkeren nu overal in opmars, laten zij blijken wat ze willen en eisen hun democratische rechten op… Eindelijk begrijpen mensen overal de betekenis van hun bestaan en beseffen ze de noodzaak van rechtvaardigheid en participatie. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van het volk wordt gehoord’, Een Meester spreekt)

Wat Maitreya kan doen is onderrichten, informeren, inspireren, een betrouwbaar voertuig creŽren — de stem van het volk van alle landen in de wereld — en een vastberaden massa bijeenbrengen die geen land ter wereld kan weerstaan. Wij hebben een geÔnformeerde, onderrichte wereldwijde publieke opinie nodig voor vrede, rechtvaardigheid en vrijheid. Niets minder dan dat. Zo zal het gaan. (Benjamin Creme, Share International/Nederland, november 2002)

Een nieuwe wereld is in de maak en vereist de betrokkenheid van allen: allen hebben een taak in deze grote onderneming; niemand hoeft zich te jong of te oud te voelen om hardop lucht te geven aan zijn aspiraties. Spoedig zal Maitreya Zelf deze eis voor een nieuwe manier van leven bundelen en Zijn inzicht en ervaring voegen bij de hartekreet van de mens om rechtvaardigheid en vrede. (Benjamin Creme’s Meester, De stem van Maitreya’, Een Meester spreekt)

Samenwerking

Het tijdperk van wedijver loopt snel ten einde. Met zijn verscheiden zullen geweld en oorlog, hongerdood temidden van overvloed, hebzucht en afscheiding evenzo in de herinnering vervagen. In de plaats van dit leed zal gezegende samenwerking verschijnen en de mens zijn wezenlijke goddelijkheid garanderen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De kunst van samenwerking’, Een Meester spreekt)

Wanneer Ik Mij bekend maak, zal Ik uitdrukking geven aan de hoop van heel de mensheid op een nieuw leven, een nieuw begin, een bereidheid om van richting te veranderen; hoop op de opbouw van een nieuwe wereld waarin de mens in vrede kan leven; vrij van angst voor zichzelf of zijn broeders; vrij om te scheppen vanuit de vreugde des harten, vrij om in alle eenvoud en oprechtheid zichzelf te zijn. (Maitreya, Boodschap nr. 8)

Rechtvaardigheid

Zonder samendelen kan er nooit rechtvaardigheid zijn in de wereld. Als er geen rechtvaardigheid is, kan er nooit vrede zijn. Als er geen vrede is, zal er geen wereld zijn, want we zijn nu in staat om de hele planeet en elke levensstroom te vernietigen.
De landen moeten begrijpen dat we ťťn mensheid zijn en dat daarom het voedsel, de grondstoffen, de energie, de wetenschappelijke technologie en de onderwijsfaciliteiten van de wereld iedereen toebehoren en gedeeld moeten worden. Deze zijn niet het monopolie van de ontwikkelde wereld en als we blijven doen alsof dat wel zo is, zullen we deze beschaving vernietigen, gebaseerd als zij is op het blind navolgen van de marktwerking. Hebzucht is een schepping van het menselijk denken. Slechts de gewaarwording van het menselijk denken kan haar een halt toeroepen, wanneer we zien wat de vernietigende gevolgen ervan zijn voor alle landen. Gelukkig voorziet Maitreya dat de mensheid positief zal reageren op Zijn raad en suggesties. Hij is er zeker van dat er geen derde wereldoorlog zal komen, dat de rampspoed die nu in de wereld plaatsvindt niet zal culmineren in een wereldbrand. Integendeel: we staan op de drempel van een schitterend nieuw tijdperk van vrede en goede wil. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

 

Terug naar begin

De toekomst. -> Aquarius tijdperk - New Age

… de beschaving van de toekomst [zal] hoedanigheden vertonen waar we nog niets zinnigs over kunnen zeggen. We hebben de woorden nog niet voor wat we zullen zien en weten. We hebben de woorden niet voor de hoedanigheid van die beschaving. Noch voor het gevoel, de ervaring, van die verhouding wanneer alle mensen zichzelf zien en ervaren als broeders en zusters van hetzelfde huis, ťťn planeet. Dat zal mensen terugvoeren naar hun kindertijd. Thuis was thuis. Je broers en zusters waren de bindende kracht die je op het rechte pad hielden. Zo zal het zijn. We zullen echt van elkaar afhankelijk zijn. Een onderling afhankelijke wereld zal de realiteit zijn. Het is nu al de realiteit, maar we onderkennen het feit nog niet. In deze komende tijd zullen de constructies, de uitvindingen, de buitengewone ontdekkingen die op dit moment nog net buiten ons bereik sluimeren, realiteit worden. We zullen ze vrijmaken door juiste verhoudingen, vrije tijd, onderwijs, erkenning in de wereld, voor het eerst, dat we zielen in incarnatie zijn die samen op ontdekkingsreis zijn, gebruiksvoorwerpen maken voor die beschaving en openbaren dat we Goden zijn. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

 

Ik kom om jullie met Mij mee te nemen naar het Nieuwe Land — het Land van Liefde, het Land van Vertrouwen, van Schoonheid en Vrijheid. Ik zal jullie daarheen brengen als je Mij kunt volgen en aanvaarden, Mij laten leiden en begeleiden. En als dit zo is, zullen wij samen een Nieuwe Wereld bouwen: een wereld waarin de mensen kunnen leven zonder vrees, zonder wantrouwen, zonder verdeeldheid; waarin ze samen de overvloed van de Aarde delen, samen de Zegen kennen van Eenheid met onze Bron. Dit alles kan jullie deel zijn. Jullie hoeven slechts de eerste stappen te zetten, dan kan ik de leiding nemen. Sta Mij toe jullie te helpen. Sta Mij toe jullie de weg te wijzen, die leidt naar een eenvoudiger leven waarin niemand iets te kort komt; waarin geen twee dagen gelijk zijn; waarin de vreugde van broederschap uit alle mensen spreekt. (Maitreya, Boodschap nr. 3)

“Zij die zoeken naar tekenen zullen ze vinden”

Op 8 november 1977, in de 10de Boodschap die Maitreya via Benjamin Creme gaf, zei Hij dat Zijn aanwezigheid in de wereld gepaard zou gaan met tekenen: “Zij die zoeken naar tekenen zullen ze vinden, maar Mijn wijze van openbaring is eenvoudiger.” In juni 1988 maakte Maitreya’s naaste medewerker bekend dat de tekenen van Maitreya’s aanwezigheid zouden toenemen: “Hij gaat de wereld overspoelen met gebeurtenissen, die niet te bevatten zijn.”
Er verschijnen bijna dagelijks wereldwijd meldingen van wonderen, afkomstig van mensen van allerlei godsdiensten — en zonder godsdienst. Share International wordt al jarenlang overstelpt met zulke verhalen, maar een sceptische wereld heeft deze buitengewone gebeurtenissen als op zichzelf staand gezien en heeft geen poging gedaan ze met elkaar in verband te brengen of zich af te vragen wat er achter schuilt, waarom ze gebeuren of wat ze betekenen. Wij stellen dat ze allemaal uit dezelfde bron komen en gecreŽerd worden met een doel — als tekenen van de verschijning van Maitreya, de Wereldleraar, en Zijn groep, de Meesters van Wijsheid.
Tot de vele wonderen behoren godsdienstige beelden die tranen huilen; het hindoe ‘melkmirakel’; wonderbaarlijke geneeskrachtige bronnen; wereldwijd lichtpatronen; verschijningen van de Maagd Maria; ontmoetingen met ‘engelen’; kruisen van licht in ramen; heilige teksten in fruit, en dergelijke.

Maitreya’s wonderbaarlijke verschijning in Nairobi

Op zaterdag 11 juni 1988 verscheen Maitreya op wonderbaarlijke wijze op een gebedsbijeenkomst in de openlucht, aan de rand van Nairobi (Kenia) en sprak de 6000 aanwezigen toe (zie foto). Hij verscheen in een gedaante  die de aanwezigen onmiddellijk herkenden als de Christus. Foto’s die ter plekke gemaakt waren, gingen via de belangrijke nieuwsmedia, waaronder CNN en de BBC, de hele wereld rond.
 

Job Mutungi, redacteur van The Kenya Times, was aanwezig bij de gebeurtenis en schreef: “De lange figuur van een man met een baard, op blote voeten en in een wit gewaad, verscheen uit het niets en stond temidden van de menigte … de stem [van gebedsgenezeres Mary Akatsa] was niet meer te horen door de kreten en het luide gehuil van de aanwezigen die riepen: ‘Jezus! Jezus, Jezus! U bent gekomen. Welkom Jezus!’ … Het tafereel en de stemming van de gelovigen deed denken aan een van de gebeurtenissen uit het Oude Testament, de Toren van Babel, toen mensen elkaar niet meer begrepen. Iedereen mompelde wat. Mensen wierpen zich plat op de grond, huilden onbedwingbaar in verheerlijking en eerbied, in volkomen overgave aan de gebeurtenis. Moeder Akatsa riep op tot kalmte. Maar het was moeilijk … In duidelijk Swahili, zonder enig accent, verklaarde de vreemdeling dat het volk van Kenia gezegend was.” Hij sprak de menigte ongeveer 18 minuten toe en velen in Zijn nabijheid waren van hun kwalen genezen. Hij verdween toen even mysterieus als hij was verschenen. Job Mutungi schreef hoe de man, nadat hij een korte lift had aanvaard in de auto van ene Gurnam Singh, “een paar stappen langs de weg zette en eenvoudigweg in het niets opging. Verschillende mensen die hier getuige van waren, waren verbijsterd door zijn mysterieuze verdwijning.” (The Kenya Times; Share International, sep. 1988)

Maitreya’s verschijningen en de geneeskrachtige waterbronnen

Jarenlang is Maitreya geregeld overal ter wereld verschenen op godsdienstige bijeenkomsten en Share International maakte hier elke maand melding van. Hij verscheen aan groepen uit alle godsdienstige tradities en werd dikwijls herkend als de Leraar die zij verwachtten. (Christus, de Messias, Maitreya Boeddha, de Imam Mahdi, Krishna). Hij sprak ongeveer 15 tot 20 minuten en verdween dan op even wonderbaarlijk wijze als Hij was verschenen.
Deze verschijning ging meestal gepaard met een ander wonder: in de nabijheid werd door Maitreya een diepe, onuitputtelijke waterbron opgeladen (gemagnetiseerd) met buitengewone geneeskrachtige eigenschappen. De eerste van die bronnen die ontdekt werd, was in Tlacote (Mexico) in 1991. Al snel verspreidde het nieuws over wonderbaarlijke genezingen zich, en tienduizenden mensen staan dagelijks in de rij voor water. Gelijksoortige geneeskrachtige bronnen werden ontdekt in Nordenau (Duitsland) en Nadana (India), die beide inmiddels duizenden bezoekers hebben getrokken, van wie velen melding maakten van wondergenezingen.
Uiteindelijk zal een wereldwijd netwerk van 777 geneeskrachtige waterbronnen ontdekt worden in een volgorde die door Maitreya bepaald wordt. Het water zal helpen de mensheid te genezen van vele ziekten, het immuunsysteem te versterken en het fysieke lichaam te zuiveren. In 1993 werd het water uit Tlacote gebruikt om er een homeopathisch geneesmiddel van te maken waar nu duizenden wereldwijd baat bij vinden. Van het water uit de grot in Nordenau is ook een homeopathisch geneesmiddel gemaakt.

Maitreya’s ‘handafdruk’

De ‘handafdruk’ van Maitreya (foto rechts)  werd op wonderbaarlijke wijze gemanifesteerd op een badkamerspiegel in Barcelona (Spanje) in augustus 2001. De driedimensionale weergave met ‘fotografische’ details werd in oktober 2001 voor het eerst in Share International gepubliceerd en nu hebben duizenden mensen over de hele wereld kopieŽn van de afbeelding en gebruiken die om Maitreya’s hulp te vragen. De ‘hand’ is een middel om de genezende energieŽn en hulp van Maitreya aan te roepen: door uw hand op de foto te leggen of er aandachtig naar te kijken, kunnen Maitreya’s genezing en hulp worden aangeroepen (binnen de Wet van Karma). Meldingen van wonderen, afkomstig van mensen die via de ‘hand’ om hulp gevraagd hebben, worden geregeld in Share International gepubliceerd.

We worden eindelijk wakker!

Op zaterdag 15 februari 2003, een maand voor de invasie in Irak, hielden 1,8 miljoen mensen een vredesmars door Londen met als eindpunt Hyde Park voor een betoging. Een zwarte west-Indische man trok de aandacht van een cameraploeg die mensen interviewde. In een brief aan de redacteur, met beschrijving van het interview, bevestigde Benjamin Creme’s Meester dat de man in feite Maitreya in een andere gedaante was. Hier volgen enkele gedeelten van het interview:
“Eindelijk worden we wakker, eindelijk! De wereld hoort toe aan de mensheid, broeder…. Ik ben trots dat mijn broeders en zusters vandaag DE WAARHEID ZEGGEN en de leugens ontmaskeren, DE LEUGENS, dat is geweldig! De hele jonge generatie, zwart, wit, ze zijn hier allemaal; ik vind het PRACHTIG om te zien en ik zou het voor geen goud willen missen, broeders! En al mijn kleine broeders daar, al mijn kleine broeders en zusters, overal daar, OVERAL vandaan! Ik ben blij, IK BEN HEEL BLIJ! WE WORDEN WAKKER! … Word wakker, broeder, blijf vertrouwen! Hou de prijs voor ogen! En de prijs is de mensheid! Want de mensheid is van ons allemaal! Zoals Bertrand Russell zei: ‘Onthoud je menselijkheid en vergeet de rest.’ Want als je dat niet doet, ziet de toekomst er somber uit. Maar JULLIE, onze nieuwe generatie, hebben de OPKOMST gezien van een nieuwe orde en de orde hoort aan de mensheid — niet aan George Bush, niet aan Tony Blair, of wie ook van die zogenaamde ‘goden’ — weet je wel, die‘nieuwe goden’ — nu hoort het toe aan jullie allen! Ik ben over de 70 en ik zeg je, blijf vertrouwen, broeder!” (Share International, april 2003)

Ervaringen met Maitreya

Share International publiceert regelmatig brieven van lezers, die een breed scala aan ervaringen met de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters laten zien en hoe Zij overal ter wereld mensen troosten, opbeuren en redden. Maitreya en de Meesters verschijnen in verschillende gedaanten, dikwijls maken Zij gebruik van een ‘goede genius’, om aandacht te trekken, vaak om te zinspelen op iets wat speciaal van betekenis is voor de persoon die Hen ziet. De selectie hieronder geeft een beeld van de talloze manieren waarop Maitreya adviseert, bemoedigt, geneest, onderwijst en troost. “Vrijwel dagelijks komen er brieven binnen over deze buitengewone ontmoetingen: grappige, verdrietige, ernstige, jolige, zorgzame en zeer ontroerende, ze doorlopen het hele gamma van menselijke situaties als een serie karakters in een toneelspel. Op deze verschillende manieren bevestigt Maitreya (of een Meester) de werkelijkheid van Zijn aanwezigheid — al is het maar in de gedaante van een ‘goede genius’ — en troost, onderwijst en inspireert waaraan maar behoefte is. Ze behoren een bron van vreugde te zijn voor iedereen die bij dit werk betrokken is.” (Benjamin Creme, Share International, jan./feb. 2000)

Troost

Zestien maanden geleden kwam mijn dochter om het leven bij een auto-ongeluk. Vijf dagen lang lag ze aan de apparatuur om haar levensfuncties kunstmatig gaande te houden. Tijdens deze periode liep ik weleens weg van haar zijde voor een korte wandeling naar een nabijgelegen klif om over de zee uit te kijken. Dit gaf mij rust en op zulke momenten kon ik mijn gedachten ordenen en bidden om hulp bij de tragedie die zich voltrok.
Het was tijdens een van die vele wandelingen, terwijl ik stond uit te kijken over de zee, dat ik een man naast mij zag staan. Ik had hem niet zien aankomen, hij scheen uit het niets te zijn gekomen; er ging iets warms en troostends van hem uit. Hij zei niets, hij keek mij alleen maar glimlachend aan. Toen ik me omdraaide om nog eens naar hem te kijken, was hij verdwenen. Ik had hem niet zien weggaan, hij leek zomaar verdwenen te zijn. Op dat moment schreef ik zijn plotselinge verschijnen en verdwijnen toe aan mijn shocktoestand. Pas tien maanden later, toen een vriend mij Share International te lezen had gegeven en ik in de rubriek “Lezers schrijven” kennis nam van de ervaringen van andere mensen, gingen mijn gedachten onmiddellijk terug naar de man die tien maanden eerder op de klif naast me stond. Mag ik vragen of hij de Meester Jezus was?
E.A, Waitohi (South Canterbury, Nieuw-Zeeland).
De Meester van Benjamin Creme verklaart dat de man op de klif Maitreya Zelf was.

Volmaakte dienstbaarheid

Rond juli 1977 reden mijn vriend en ik in zuid-Frankrijk, toen de auto het begaf. Het was zaterdag, aan het eind van de middag, en we waren een heel eind van een stad af. Er kwam een auto uit tegenovergestelde richting, die voor ons stopte en de bestuurder vroeg of hij kon helpen. Hij keek naar het defect en begreep wat er aan de hand was. Hij vertelde ons dat hij in een garage werkte met een panne-service. Hij dacht dat hij het onderdeel zou kunnen vinden dat nodig was om onze auto te repareren.
Even later kwam hij terug met alles wat nodig was — het onderdeel, gereedschap — en in een paar minuten was de auto gerepareerd. Ik was erg dankbaar en vond dat we erg boften zo’n man ontmoet te hebben.
Ik herinner me zijn gezicht niet precies, maar hij zag er noord-Afrikaans uit. Hij was erg beleefd en toen we probeerden hem wat geld te geven voor zijn hulp, zei hij dat God het hem zou vergoeden.
Ik vroeg innerlijk om een zegening voor hem. Ik dacht dat deze moslim werkelijk zijn geloof uitdroeg en ik ervoer een echt broederlijk gevoel. Ik heb dit voorval nooit vergeten. Ik vraag me af of deze behulpzame man een Meester was.
R.C, Villefontaine (Frankrijk).
De Meester van Benjamin Creme bevestigt dat de ‘monteur’ Maitreya was.

Een vriend aan mijn zij

Als jonge getrouwde vrouw reisde ik met mijn echtgenoot door de Verenigde Staten. Op een dag, ’s morgens heel vroeg, daalden we in de Grand Canyon af naar de Colorado-rivier. Onderweg zag ik een prachtige vogel en hoorde mezelf hardop vragen: “Wat is dat voor vogel?” Ik herinner me geen details, bijvoorbeeld of mijn echtgenoot of andere mensen in de buurt waren. Maar een jongeman antwoordde: “Het is een sialia.” We zaten samen op een steen en keken naar de vogel, genoten van het landschap en praatten over de schoonheid van de natuur. Ik herinner me dat ik me volmaakt vredig voelde, maar enigszins vreemd, zoals ik me later realiseerde. Het was alsof ik met een vriend aan mijn zij zat die precies hetzelfde moest voelen, als een eenheid, maar alsof de ervaring niet in de werkelijkheid plaatsvond, terwijl alles erom heen werkelijk was.
Hetzelfde vredige gevoel, dezelfde grote vreugde en het gevoel dat er een vriend is die precies weet wat er allemaal gaat gebeuren, ervoer ik toen ik Maitreya’s Boodschap nr. 42 las: “Zo zullen wij tezamen door Mijn gaarde wandelen, de geur van Mijn bloemen ruiken en de vreugde kennen van nabijheid tot God.”
Mag ik vragen: Was hij een gewone jongeman?
U.R, MŁnchen (Duitsland).
De Meester van Benjamin Creme verklaart dat de “gewone jongeman” Maitreya was.

Bemoediging

In 1997, in de Parijse metro, zat ik vlakbij de deur van de trein en huilde tranen met tuiten. Ik voelde enorme pijn, wist niet wat er in mijn leven gaande was en was helemaal in de war. Het lukte me gewoon niet om mijn tranen te stoppen, alsof ik alleen was en me niet hoefde te bekommeren om al de mensen om me heen. De trein stopte bij een station en er verscheen een lange, slanke man voor me, alsof hij op het punt stond uit de trein te stappen. Het hele incident duurde een paar seconden maar was ongelooflijk sterk, omdat hij me in de ogen keek en slechts ťťn ding zei: “Houd moed!” Meer niet, als een bevel, maar vol liefde en mededogen. Het verbaasde me dat iemand in deze wereld zo’n toepasselijk en liefdevol bevel kon geven. Kunt u zeggen wie die man was?
D.J., Parijs (Frankrijk).
De Meester van Benjamin Creme verklaart dat de man Maitreya was.

Een onvergetelijk, liefdevol gezicht

In november 1993 gebeurde er iets wat ik maar niet uit mijn hoofd kan zetten. Het gebeurde in een Migros ([een warenhuis in] Zwitserland). Het was koud weer en er was niemand in de buurt.
Mijn man, die vrij slecht ter been is, stond op een lange, steile roltrap naar een restaurant in het winkelcentrum. Halverwege leek hij te struikelen, verloor zijn evenwicht en greep zich aan de leuning vast maar zijn benen gingen als het ware voor hem uit (de roltrap op) naar boven. Iets lager stonden twee oude dames die bezorgd opkeken; ik wilde hem helpen maar wist dat ik nooit op tijd zou zijn, omdat ik zelf ook niet zo goed ter been ben. Een akelig ongeluk leek onvermijdelijk. Ik riep zacht om hulp maar dacht dat toch niemand mij zou horen. Plotseling stond er een grote stevig gebouwde man achter mijn man, die hem zonder enige moeite overeind hielp en op de roltrap met hem mee naar boven ging. Toen ze boven kwamen, bedankte ik hem en keek ineens recht in een onvergetelijk, liefdevol gezicht dat nauwelijks bij zo’n krachtig postuur leek te passen. Met een stem vol liefde antwoordde hij in plaatselijk dialect: “Graag gedaan”.
Ik weet niet waarom ik niet gezien heb waar de man naartoe ging — hij verdween gewoon. Mijn man was “gered” en was blij.
Kunt u zeggen wie deze onvergetelijke man was? Met dankbare groet.
G.W., ‹ttlingen (Zwitserland).
De Meester van Benjamin Creme verklaart dat deze “onvergetelijke man” Maitreya was.

De praktijk van Zelf-verwerkelijking

Een van de gemakkelijkste manieren om Mij te kennen, zegt Maitreya, is door eerlijk te zijn in je denken, oprecht te zijn van geest, je lichaam goed te voeden en onthechting te beoefenen. Dit zal harmonie scheppen. Wanneer je het Zelf binnenin ervaart en ontdekt dat je een onsterfelijke entiteit bent, die volkomen losstaat van denken, geest en lichaam, dan leer je deze tempels van de Heer creatief, in bewustzijn, te gebruiken. Genezingsprocessen volgen automatisch.
“Je hebt denken, geest en lichaam gekregen,” zegt Maitreya, “om mijn Wezen en Worden uit te drukken in gedachte, woord en daad.” Alles wat je doet met oneerlijkheid in denken, een onoprechte geest en gehechtheid, is destructief. Wanneer je, bijvoorbeeld, het ene denkt, iets anders zegt en weer iets anders doet, ben je verloren. Eerlijkheid in denken leidt tot eerlijk spreken en eerlijk handelen. Deze harmonie leidt tot vrede en geluk. “Of je nu een dief bent of een heilige,” zegt Maitreya, “je kunt nu beginnen.”
“Geef je zelfrespect, je waardigheid, niet over aan anderen. Het moment waarop je jezelf overgeeft aan een ander zelf, word je een ‘zombie’. Sta zelfs geen schaduw toe jou te bezitten.”
Maitreya illustreert dit als volgt: “Als de persoonlijkheid van een verlicht mens op een kind valt dat nog niet geestelijk rijp is, wat gebeurt er dan? De persoonlijkheid van het kind raakt verstikt. Het kind wordt als houtskool. Dit is van toepassing op veel politici en hun kinderen. Die kinderen kunnen zichzelf niet ontwikkelen. Ze hebben geen gevoel van vrijheid en zijn niet in staat zich uit te drukken. Sta daarom niemand toe zijn schaduw over jou te werpen. Een Meester geeft ervaringen, maar werpt geen schaduw over je.”
Houd een open denkvermogen, zegt Maitreya. Geniet van het leven. Wanneer je van het leven geniet, dan is het alsof je op het strand zit en uitkijkt over de wijde oceaan. Op dat moment ervaar je harmonie, rust, innerlijke onthechting. Je denkt op zo’n moment niet aan je bankrekening. Niemand preekt tegen je op dat moment. Het geschenk van het leven bloeit binnenin je. Ervaar dit en je zult je realiseren dat je een uniek persoon bent. Je bent uniek in deze schepping.
Eerlijk, oprecht en onthecht zijn, is eenheid met God ervaren. Maar vaak zien mensen deze eenheid als eenzaamheid, als iets om te vrezen. Toch is, volgens Maitreya, het gevoel van eenzaamheid de grootste verhulde zegen, omdat hieruit blijkt dat je de eenheid met de Heer nadert.
Onthechting is het beste ‘medicijn’. Het is zo effectief dat het het Zelf immuun maakt voor de processen en werkzaamheid van denken, geest en lichaam. Zonder onthechting is er geen verlossing.
(Zie ook Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven, uitg. Share Nederland)

Gebed voor de Nieuwe Tijd*

(* Nieuwe Tijd is Nederlands voor New Age!)

Ik ben de schepper van het heelal.
Ik ben de vader en moeder van het heelal.
Van mij is alles afkomstig.
Tot mij keert alles terug.
Denken, geest en lichaam zijn mijn tempels,
ter verwerkelijking voor het Zelf
van mijn opperste Wezen en Worden.

Dit gebed voor de Nieuwe Tijd, gegeven door Maitreya de Wereldleraar, is een krachtige mantram, of affirmatie, met een aanroepende werking. Door gebruik van dit gebed leren we inzien dat de mens en God ťťn zijn en dat er geen onderscheid bestaat. Het “Ik” in dit gebed is het Goddelijk Beginsel dat aan de hele schepping ten grondslag ligt. Het Zelf komt voort uit, en is identiek aan, dit Goddelijk Beginsel.

De krachtigste manier om dit mantram te gebruiken is de woorden te zeggen of te denken met de gerichte wil, waarbij de aandacht op het ajna-centrum (tussen de wenkbrauwen) wordt gehouden. Wanneer de betekenis van de begrippen tot het denken doordringt en tegelijkertijd de wil wordt ingeroepen, komen deze begrippen tot leven en krijgt de mantram zijn werkzaamheid. Door het gebed dagelijks serieus te gebruiken, zal in u een besef groeien van uw ware Zelf.

Boodschappen van Maitreya

Tijdens de jaren van voorbereiding op Zijn naar buiten treden heeft Maitreya, de Wereldleraar, 140 Boodschappen g…bzz..brr..piep..kraak.. verbinding verbroken..

 

Terug naar begin